cv

CV 

 

::ČESKY::

 

Věra Binarová vystudovala Konzervatoř v Pardubicích (prof. Miloslav Nečesaný) pokračovala ve studiu na Akademii múzických umění v Praze u prof. Jaroslava Motlíka. Své hudební vzdělání si rozšířila na vysoké škole ve Vídni (Hochschule für Muzik) u prof. Siegfieda Fühlingera (člen souboru „Wiener Streich Sextet“) a soukromým studiem u prof. Marie Hlouňové. Během studia se zúčastnila interpretačních kurzů v německém Iserlohnu, rakouském Attergau a působila v orchestru Nadace Yehudi Menuhina (Francie 1991,1992).

Od roku 1994 do roku 2011 byla solo violistkou Talichova komorního orchestru, se kterým koncertovala v mnoha evropských zemích a v Japonsku a podílela se na nahrávání CD. Věra Binarová je rovněž vyhledávanou komorní hráčkou.  V letech 1998 – 2002 byla členkou smyčcového kvarteta JUPITER,se kterým natočila CD se skladbami českých skladatelů(O. Mácha,L. Fišer,S.  Bodorova, Zd.Lukáš) ,pravidelně spolupracovala s komorním souborem Capella Sancta Caecilia (um. ved. Ivan Ženatý).

Svoje sólové působení v zahraničí koncertem na festivalu v německém Wiesbadenu 1996. Vedle pravidelného vystupování s TKO spolupracuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Českým národním symfonickým orchestrem,Státní filharmonie Košice(SK),Jihočeská komorní filharmonie, Karlovarský symfonický orchestr a další... Spolupracovala také s významnými houslisty, jako např. Jan Talich ml., Shizuka Ishikava, nahrávala pro Český rozhlas, vystupovala v Cyklu komorních koncertů České filharmonie, na festivalu v Českém Krumlově, Hudba v synagogách Plzeňského kraje ,Sukův hudební Štiřín, Novofest Praha...v zahraničí na festivalu Bohemia Magica (Francie 2002) a v dalších evropských zemích( Německo, Madarsko, Slovensko, Finsko...) Festival „Sarajevská zima“ 2005 ( Bosna a Hercegovina).....

Od roku 2006 pravidelně působila v Salzburgské komorní filharmonii a v roce 2007 spolu s kytaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou založila kvintet Corde Armoniche.
Její repertoár zahrnuje stěžejní díla violové literatury i díla soudobých českých skladatelů (J.Filas, O.Mácha, A.Skoumal, J.Teml, L.Sluka ).

Od roku 2014 je členkou Symfonického orchestru hl.města Prahy FOK. V poslední době se také velmi intenzivně věnuje pedagogické činnost na ZUS I. Hurníka v Praze a pravidelně  vyučuje na Mezinárodních hudebních kurzech Ameropa.

 


 

::ENGLISH::

 

Věra Binarová is a distinctive musician of the young generation. After graduating from the Conservatory in Pardubice (under Prof. Miloslav Nečesaný), she continued her studies at the Academy of Music Arts in Prague with Prof. Jaroslav Motlík. She then furthered her education in music at the School of Music in Vienna (Hochschule für Music) with Prof. Siegfied Fühlinger (a member of the Wiener Streich Sextet) and through private lectures with Prof. Marie Hlouňová. As part of her studies she attended interpretation courses in Iserlohn, Germany, and played in the orchestra of the Yehuda Menuhin Foundation (France 1991, 1992).

In 1994-2011 she was a member of the Talich Chamber Orchestra, with which she has performed in concerts in many European countries and Japan, and also participated in recording a CD. Věra Binarová also plays chamber music. In 1998 – 2002 she was a member of the JUPITER string quartet, and she regularly co-operates with the Capella Sancta Caecilia (Art. Manager Ivan Ženatý).

 First solo performance was in 1995 at concert at a festival in Wiesbaden, Germany. Besides regularly playing with the TKO, she co-operates with the Czech Radio Symphony Orchestra, the Symphony Orchestra of Western Bohemia in Mariánské Lázně, and the Czech National Symphony Orchestra. She has also co-operated with well-known violinists such as Jan Talich Jr. and Shizuka Ishikava, recorded for Czech Radio, performed in the Cycle of Chamber Concerts of the Czech Philharmonic, at the Bohemia Magica Festival (France 2002), and in other European countries. Sarajevos winter 2005.Since 2006 she has been periodically employed at The Salzburg Chamber Philharmony. At 2007 together with a Slovak guitar player Miriam Rodriguez Brüllova she established The Quintette Corde Armoniche.

Her repertoire covers all the major works of the violin literature as well as works of contemporary Czech composers such as J. Filas, O. Mácha, A. Skoumal, J.Teml, L.Sluka.

 Simoultaneously she also turns to the educational activity.

 


::DEUTSCH::


Věra Binarová zählt zu den ausdrucksstarken Persönlichkeiten der jungen Musikergeneration. Nach Abschluss des Konservatoriums in Pardubice (Prof. Miroslav Nečesaný) setzte sie das Studium an der Akademie für musische Künste in Prag beim Prof. Jaroslav Motlík fort. Ihre musikalische Ausbildung erweiterte sie an der Wiener Hochschule für Musik beim Prof. Siegfried Fühlinger (Mitglied des Ensembles "Wiener Streichsextett") sowie durch das Privatstudium bei Fr. Prof. Marie Hlouňová. Während des Studiums nahm sie an Interpretationskursen in deutschem Iserlohn teil und wirkte im Orchester der Yehudi-Menuhin-Stiftung mit (Frankreich 1991, 1992).

In den Jahren 1994- 2011 war sie Mitglied des Talich-Kammerorchesters, mit dem sie in vielen europäischen Ländern sowie in Japan konzentrierte und an der Aufnahme einer CD mitwirkte. Věra Binarová widmet sich auch der Kammermusik. In den Jahren 1996 – 2002 war sie Mitglied des Streichquartetts JUPITER, regelmäßig arbeitet sie mit dem Kammerensemble Capella Sancta Caecilia mit (um den Leiter Ivan Ženatý).

Sie  begann ihre internationale Solokarriere 1996 mit einem Konzert beim Festival in Wiesbaden. Neben regelmäßigen Auftritten mit dem Talich-Kammerorchester arbeitet sie mit dem Sinfonieorchester des tschechischen Rundfunks, dem Westböhmischen Sinfonieorchester Mariánské Lázně und dem Tschechischen nationalen Sinfonieorchester zusammen. Sie kooperierte auch mit namhaften Violoncellisten wie z.B. Jan Talich jun. oder Shizuka Ishikawa. Sie trat im Kammerkonzertzyklus der Tschechischen Philharmonie beim Festival Bohemia Magica (Frankreich 2002) sowie in weiteren europäischen Ländern auf. „Sarajevo Winter“ 2005. Ab dem Jahr 2OO6 wirkt ständig in der Salzburg und im Jahr 2007 gründete gemeinsam mit der Gitarristin Miriam Rodriguez Brüllova Quintett  Corde  Amoniche.
Ihr Repertoire umfasst alle Hauptwerke der Violinliteratur sowie Werke zeitgenössischer tschechischer Komponisten (J.Filas, O.Mácha, L.Sluka, J.Teml, A.Skoumal). Zur Zeit ist Sie als Pädagogin tätig.

 

 


::FRANCAIS::


Věra Binarová fait partie des personnalités significatives de la jeune génération musicale. Apres les études au Conservatoire de Pardubice (professeur Miloslav Nečesaný) elle a poursuivi ses études a l’Académie des arts musicaux a Prague, sous la direction du professeur Jaroslav Motlík. Elle a développé son instruction musicale a l’Ecole des Hautes études de Vienne (Hochschule für Muzik) aupres du professeur Siegried Fühlinger (membre de l’ensemble "Wiener Streich Sextet") et par des études privées chez le professeur Marie Hlouňová. Pendant ses études, elle a participé aux cours d’interprétation a Iserlohn en Allemagne et fait partie de l’orchestre de la Fondation de Yehudi Menuhine (France 1991, 1992).

Dans les annés 1994 - 2011 , elle était membre de l’Orchestre de musique de chambre Talich, avec lequel elle a présenté des concerts dans de nombreux pays européens et au Japon, et enregistré des CD. Věra Binarová se consacre également a la musique de chambre. Dans les années 1998 – 2002, elle était membre du quatuor a cordes JUPITER, collabore régulierement avec l’ensemble de musique de chambre Capella Sancta Caecilia (sous la direction artistique d‘Ivan Ženatý).

Elle  a débuté ses présentations en solo a l’étranger, par le concert du festival de Wiesbaden en Allemagne en 1996. En dehors des présentations régulieres avec l’Orchestre de chambre Talich, elle collabore avec l’Orchestre symphonique de la Radio tcheque, l’Orchestre symphonique de l’Ouest de la Boheme Mariánské Lázně (Marienbad), l’Orchestre national symphonique tcheque. Elle a coopéré avec des violonistes de renom, comme par exemple Jan Talich jeune, Shizuka Ishikava, enregistré pour la Radio tchéque, participé au Cycle de concerts de musique de chambre de la Philharmonie tcheque, au festival Bohemia Magica en France, en 2002, et dans d’autres pays européens. Festival de Musique „Hiver de Sarajevo“ 2005 ( Bosnie et Herzégovine)

Son répertoire comprend toutes les principales ouvres de la littérature de violon ainsi que les ouvres des compositeurs tcheques actuels (J. Filas, O. Mácha, J.Teml, L.Sluka, A.Skoumal ).